Naujienos

VASARIO 11 – OJI – PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

2021 02 11

Apie Pasaulinės ligonių dienos įvedimą popiežius Jonas Paulius II pranešė apaštališkuoju laišku, paskelbtu 1992 m. gegužės 13 – ąją dieną – jam labai brangią Fatimos Marijos šventės dieną. Šventojo popiežiaus įvesta Ligonių diena iškelia į Bažnyčios dėmesio centrą vieną svarbiausių krikščioniškojo liudijimo aspektų – pareigą Kristaus, kuris gydė žmonių kūno ligas ir dvasines negalias, pavyzdžiu liudyti gailestingą meilę sergantiesiems. Ligonių diena kartu yra proga apmąstyti, planuoti ir įvertinti Bažnyčios sielovadines iniciatyvas šioje specifinėje, bet, kartu, labai plačioje jos veikimo sferoje.

Pirmą kartą minėtos Pasaulinės ligonių dienos pagrindinė šventė 1993 m. vasario 11 – ąją buvo surengta Lurdo šventovėje. Nuo 2008 m. Pasaulinės ligonių dienos yra švenčiamos ir vietiniu mastu – vyskupijose ir parapijose, o didieji renginiai organizuojami kas keleri metai.

Kasmet popiežius skelbia žinią Pasaulinės ligonių dienos proga. Šiais metais popiežius Pranciškus savo „Žinioje 29 – osios Pasaulinės ligonių dienos proga“ kalba apie pasitikėjimo ir artumo svarbą, kurių ypatingai reikia dabartinėmis pandemijos sąlygomis.

„Brangūs broliai ir seserys,
29 – osios Pasaulinės ligonių dienos minėjimas 2021 m. vasario 11 – ąją, Lurdo Švč. Mergelės Marijos liturginio minėjimo dieną, yra tinkama proga atkreipti ypatingą dėmesį į ligonius, taip pat jais besirūpinančius tiek sveikatos apsaugos institucijose, tiek šeimose ar bendruomenėse. Visiems, ypač vargingiausiems ir esantiems visuomenės paribiuose, reiškiu dvasinį artumą ir patikinu, kad Bažnyčia juos myli ir jais rūpinasi.
...
Pavedu Marijai, Gailestingumo Motinai ir Ligonių sveikatai, visus ligonius, sveikatos apsaugos darbuotojus ir visus tuos, kurie rūpinasi kenčiančiaisiais. Tegul ji iš Lurdo grotos ir iš daugybės pasaulyje jai dedikuotų šventovių palaiko mūsų tikėjimą ir mūsų viltį, tepadeda ji mums rūpintis vienas kitu su broliška meile.
Visiems ir kiekvienam iš visos širdies teikiu palaiminimą“.

Popiežius Pranciškus

Pasaulinės ligonių dienos proga Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM aukojo Šv. Mišias Katedroje už ligonius, už kenčiančius, už gydytojus, slaugytojus, savanorius ir visus geros valios žmones, kurie slaugo sergančius, padeda jiems, rūpinasi jų sveikata ir buitimi.

Pasibaigus Šv. Mišių aukai, Jo Ekscelencija atvyko į Respublikinę Panevėžio ligoninę ir, lydimas ligoninės direktoriaus Arvydo Skorupsko, Diagnostikos ir gydymo klinikos vedėjos Ramunės Paliokaitės bei ligoninės kapeliono Pavel Andžejevski, lankė ligoninėje besigydančius ligonius, linkėdamas jiems sveikatos, kantrybės, ir greito grįžimo namo pas savo artimuosius.

„Rūpintis silpnaisiais, kenčiančiais – visų mūsų pareiga ir svarbiausias pašaukimas Žemėje. Tai vyksta per pasitikėjimu grindžiamą tarpasmeninį santykį ir pagarbą vienų kitiems. Privalome padėti jiems ir siekti, kad ligonio orumas nuolat būtų dėmesio centre, kad būtų saugomas sveikatos apsaugos darbuotojų profesionalumas ir palaikomi geri santykiai su pacientų šeimomis. Linkiu visiems segantiems ir kenčiantiems sveikatos, stiprybės, kantrybės ir Dievo palaimos, kovojant su juos užklupusiomis ligomis“, - lankydamasis ligoninėje kalbėjo Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

„Mes labai džiaugiamės, kad tokiu įtemptu ir atsakingu laikotarpiu sulaukėme garbių svečių – Pasaulinės ligonių dienos proga mūsų ligoninėje šiandien lankosi Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kuris išreiškė norą aplankyti ligoninėje besigydančius pacientus. Šis vyskupo vizitas į ligoninę – labai svarbus ir reikšmingas įvykis pacientams ir ligoninės darbuotojams, nes visi yra išsiilgę betarpiško bendravimo, atidos, nuoširdaus padrąsinančio žodžio. Ligoninės bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju Jo Ekscelencijai Panevėžio vyskupui Linui Vodopjanovui OFM už pacientams ir ligoninės personalui parodytą dėmesį, pagarbą, už nuoširdžią užuojautą, už  suteiktą viltį ir palaiminimą“ – Panevėžio vyskupo vizitu Respublikinėje Panevėžio ligoninėje džiaugėsi ir dėkojo ligoninės direktorius Arvydas Skorupskas.

Būkite sveiki!

 

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės info.

 

P.S. pacientų ir darbuotojų sutikimai juos fotografuoti ir nuotraukas viešinti yra gauti.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-11 13:11